Правила користування

ПРАВИЛА

користування Машівською районною бібліотекою

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99р. №275 із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729.

1.2.Машівська районна бібліотека для дорослих (далі – Бібліотека) – це інформаційний, культурно-освітній заклад, районна книгозбірня, координаційний та методичний центр бібліотек Машівщини

1.3.Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених Законом України “Про інформацію” від 2.06.1992р.

1.4.Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги Бібліотека надає за плату відповідно до постанов і наказів Кабінету міністрів України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та наказу райвідділу культури Машівської райдержадміністрації
1.5.Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький формуляр.

  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в Машівській районній бібліотеці.

2.2.Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3 Користувачі Бібліотеки мають право:

– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

– безоплатно отримувати в тимчасове користування книги, документи (далі – документи) із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності Бібліотеки;

– одержувати документи через міжбібліотечний абонемент (МБА);

– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

– брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4.Користувачі, що зареєстровані (прописані) у Машівському районі, мають право одержати у бібліотеці для опрацювання вдома одноразово не більше 5 документів терміном на 15 днів. На прохання користувача цей термін може бути продовженим ще на 15 днів, якщо на ці документи відсутній попит інших користувачів.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями у бібліотеці може бути зменшено до 10 днів.

2.5.Особи, що не зареєстровані (прописані) у Машівському районі мають право користуватись лише виключно читальним залом. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.6.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7.У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорти, а студенти учбових закладів усіх рівнів ще й студентські квитки, ознайомлюються з правилами користування, підписують зобов’язання їх виконувати та дають відомості та згоду для заповнення реєстраційної картки.

– Учні старших класів, що не мають паспорта, у винятковому порядку, записуються до Бібліотеки по паспорту батьків чи опікунів у їх присутності.

– У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, та місця навчання, користувач повинен у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

3.2.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них. При одержанні документів він має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну помітку. Якщо цього не було зроблено, відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.4.За кожен документ, одержаний від бібліотекаря, користувач розписується у читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря та викресленням інвентарного номера документа в присутності читача.

Документи з читального залу виносити заборонено.

3.5.Документи, одержані з бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін.

3.6.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість у п’ятикратному розмірі.

3.7.У разі пошкодження документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.8.За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть батьки.

3.9.Щороку з 1 січня проводиться перереєстрація користувачів, яка здійснюється тільки при наявності паспорта та студентського квитка для студентів.

3.10.При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов’язані знімати  верхній одяг. Портфелі, сумки, дипломати, друковані видання, які не належать Бібліотеці залишати у відповідних місцях.

  1. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.1.Користуватися чужим читацьким формуляром.

4.2.Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.

4.3.Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

4.4.Виймати картки з каталогів та картотек.

4.5.Несанкціоновано використовувати  створені Бібліотекою об’єкти  інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.

4.6.Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відеозйомку в приміщенні Бібліотеки.

4.7.Відвідувати Бібліотеку у нетверезому стані, неохайному вигляді, інфекційним хворим.

4.8.Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.

4.9.Користуватися мобільними телефонами.

Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1.Бібліотека має право встановлювати умови і порядок користування бібліотечними послугами.

Бібліотека зобов’язана:

4.2.Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає.

4.3.Створювати умови для роботи в Бібліотеці та використання бібліотечного фонду, надавати консультаційну допомогу у пошуку та вибору джерел інформації через довідково-пошуковий апарат.

4.4.Дбати про культуру обслуговування користувачів. Бути терплячими і витриманими при їх обслуговуванні.

4.5.Формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.

4.6.Задовольняти потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.7.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8.Враховувати запити користувачів при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

4.9.Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси без їх згоди з будь-якою метою, крім наукової.

4.10.Щорічно проводити перереєстрацію користувачів при пред’явленні ними паспорта, а для студентів ще й студентських квитків.

4.11.Звітувати перед громадськістю про свою роботу.

937 переглядів